Warunki sprzedaży i polityka prywatności

1. NOWI KLIENCI

Firma INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż wyłącznie klientom z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Jest to podyktowane przede wszystkim specyfiką oferowanych produktów.
Nowy klient, przed złożeniem pierwszego zamówienia, zobowiązany jest przesłać na adres : biuro@inter-chem.pl poniższe dokumenty:

 • Zamówienie
 • Kopia nadania numeru NIP
 • Kopia zaświadczenia nadania numeru REGON
 • Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

2. ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@inter-chem.pl lub biuro@inter-chem.pl
 • Zamówienie powinno zawierać nazwę i numer katalogowy zamawianego produktu a także pełne dane Kupującego.
 • Jeśli na zamawiany produkt została wcześniej przygotowana oferta, należy się na nią powołać.
 • Sposób oraz termin płatności uzgadniane są indywidualnie.
 • Firma INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia.
 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na koncie bankowym INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o. o. wskazanym na fakturze.
 • W przypadku niedotrzymania terminu płatności , za każdy dzień opóźnienia naliczone zostaną ustawowe odsetki.

Firma INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

3. WYSYŁKA I TRANSPORT

Firma INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o. o. ponosi koszty transportu w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 2.000,00 PLN netto. Dla zamówień nie przekraczających 2.000,00 PLN netto opłata za transport wynosi minimum 30,00 PLN netto.
Do opakowań niestandardowych, zastrzegamy sobie prawo do doliczenia dodatkowych kosztów (ich wartość zostanie podana w ofercie).

4. REKLAMACJE I ZWROTY

Na Kupującym spoczywa obowiązek sprawdzenia przesyłki natychmiast po jej otrzymaniu. Wszelkie niezgodności, braki lub uszkodzenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest zgłoszenie jej w formie pisemnej.
Zgłoszenie powinno zawierać informację , którego produktu dotyczy reklamacja, numer katalogowy, nazwa, numer faktury oraz szczegółowy opis wady.
Reklamacje uszkodzonych przesyłek kurierskich będą przyjmowane jedynie na podstawie protokołu stwierdzającego uszkodzenie przesyłki, sporządzonego w obecności kierowcy przewoźnika i potwierdzonego jego podpisem.
Zamówione towary nie podlegają zwrotowi, chyba że strony ustaliły inaczej.
Towary zwracane bez uzgodnienia nie zostaną przyjęte.

5. ZWROT OPAKOWAŃ

Firma INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o. o. jest zobowiązana do przyjmowania opakowań po substancjach i preparatach chemicznych toksycznych, bardzo toksycznych, mutagennych, rakotwórczych i oraz szkodliwych dla środowiska, pod warunkiem, że zostały one dostarczone Państwu przez naszą firmę.
Końcowy użytkownik zwraca opakowania po substancjach i preparatach chemicznych toksycznych, bardzo toksycznych, mutagennych, rakotwórczych i oraz szkodliwych dla środowiska na własny koszt.

Zwracane opakowania muszą być:

 • Puste i czyste na zewnątrz,
 • Posiadać oryginalne zamknięcia oraz czytelne etykiety. Muszą być zapakowane w karton zbiorczy z numerem UN (oryginalne kartony z wypełnieniem),
 • Zgodne co do ilości i jakości z wypełnionym formularzem.
 • Niespełnienie powyższych warunków powoduje nie przyjęcie przesyłki oraz odesłanie ich na koszt Zwracającego.

6. OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY

 • Substancje zubożające warstwę ozonową SZWO
 • Prekursory narkotykowe kategoria 1 i 2 
 • Substancje wybuchowe
 • Substancje podlegające ograniczeniom obrotu wg załącznika XIV do Europejskiego Rozporządzenia REACH

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 • Spółka INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Michała 100), NIP: 7822665858, KRS 00000650720, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest administratorem Państwa danych osobowych. W myśl nowych przepisów dane osobowe to dane, które pozwalają w sposób bezpośredni lub pośredni na identyfikacje konkretnej osoby.
 • Powyższe oznacza, że spółka INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo.
 • Państwa dane osobowe pozyskiwane są przy okazji:

- zawierania i realizacji umów,

- składaniu zamówień,

- wysyłaniu wiadomości za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej,

- wizyt w siedzibie naszej spółki.

 • Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – do należytego wykonania niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych,

- wykonanie ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawna (art. 6 ust. 1c RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie zapytań, zgłoszeń i reklamacji udzielanie odpowiedzi na zapytania.

 • Państwa dane będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy. Po zakończeniu współpracy, dane te będą usunięte, chyba że przepisy prawa lub nasz interes, jako administratora danych, będą obligowały nas do ich dalszego przetwarzania (udzielone gwarancje, obowiązek archiwizacyjny, dochodzenie ewentualnych roszczeń).
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 • Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie ich nie jest obowiązkiem ustawowym i ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwi nam współpracę. Przede wszystkim są to:  dane kontaktowe przedstawicieli Państwa firmy w tym adresy e-mail oraz nr telefonów, adres zamieszkania (w przypadku prowadzenia działalności pod adresem zameldowania lub zamieszkana). Dla celów podatkowych dysponujemy także numerem NIP Państwa firmy.
 • Do Państwa danych mogą mieć dostęp pracownicy zewnętrznej firmy informatycznej, która obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne, a także pracownicy biura rachunkowego, które to świadczy na rzecz naszej spółki usługi księgowe. Odbiorcami tych danych mogą  być również placówki pocztowe, firmy kurierskie lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji i przesyłek kurierskich lub pośrednicy w transakcjach płatniczych). Na państwa prośbę zostanie udostępniony kontakt do tych firm.
 • Państwa dane nie są pozyskiwane z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).
 • Nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych pozwalają Państwu na:

- sprostowanie danych,

- usunięcie danych przetwarzanych,

- ograniczenia przetwarzania,

- dostęp do danych,

- przekazania do innego podmiotu

- wycofanie zgody na ich przetwarzanie

 • Wszelkie zapytania, wnioski i zastrzeżenia sprawie ochrony danych osobowych należy kierować na adres mailowy: biuro@inter-chem.pl
 • W przypadku jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dokumenty do pobrania
Karta zwrotu opakowań Pobierz »
Oświadczenie OG Pobierz »
Oświadczenie PR Wartosci progowe Pobierz »
Oświadczenie PR Pobierz »

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).